Hos Advokaterne Arup & Hvidt rådgiver vores erfarne advokater din virksomhed med at gennemtænke faste procedurer for korrekt styring af virksomhedens debitorportefølje, som omfatter alt fra udarbejdelse af fakturaer til inkassoproces, så du undgår overraskelser og hele tiden er på forkant med ubetalte regninger og dårlige betalere.

Når du over flere gange forgæves har forsøgt at inddrive dit tilgodehavende, men ikke har haft held med det, hjælper Arup & Hvidt dig også med at inddrive gælden. Gældsinddrivelse er et retsområde med mange muligheder og retlige instrumenter, som er til rådighed for dig som kreditor, og som består i en flerleddet proces:

Første led er forstadiet til gældsinddrivelse, som vi kalder for indlednings- og overvejelsesfasen. Med udgangspunkt i skyldners økonomiske forhold og undersøgelser om hensigtsmæssigheden i at indlede en retslig inkassoproces, rådgiver vi dig om det kan betale sig at gå videre med gældsinddrivelsen. Vi ser nemlig helst, at vores klient ikke kommer til at ”kaste gode penge efter dårlige”.  Mange gange kan en dygtig og forhandlingsorienteret advokat også finde en løsning igennem dialog med skyldneren.

Andet led er igangsætningen af den retslige inkassoproces. Denne proces indledes med, at der sendes skyldner rykkerskrivelse, hvori det skal fremgå, at skyldner har en frist på minimum 10 dage til at betale og at fordringen ved manglende betaling vil blive overdraget til retslig inkasso, hvorved omkostningerne vil blive forøget, jf. Inkassolovens § 10. 

Såfremt gælden ikke betales, vil tvangsinddrivelse via Fogedretten kræve tilstedeværelse af et særligt grundlag for kravet, som med juridiske termer kaldes for et ”fundament” og som er det grundlag, hvorudfra Fogedretten skal tvinge skyldner til at betale, eller foretage udlæg i skyldners aktiver.

Retsplejelovens § 478 oplister udtømmende de dokumenter, der juridisk klassificeres som et ”fundament”, eksempelvis domme, forligsdokumenter, gældsbreve og pantebreve. En faktura udgør ikke et ”fundament”.

Hvis du som kreditor er i besiddelse af et ”fundament” vil sagen efter aftale med dig blive sendt direkte til Fogedretten med henblik på udlæg i skyldners aktiver. Hvis ikke, skal dit krav først være fastslået ved dom.

Tredje og sidste led er udlægsforetagelsen og den efterfølgende tvangsrealisering af aktivet.

Selve udlægget til sikkerhed for dit krav, foretages ved en fogedforretning. Der kan tages udlæg i samtlige skyldners aktiver, der har formueværdi, herunder fast ejendom, biler, aktier, bankindeståender, fordringer, dyrt indbogenstande, evt. overskydende skat mv., ligesom pengebeløb som skyldner er i besiddelse af under fogedretsmødet kan tages til udbetaling.

Måden og metoden til tvangsrealisering af selve aktivet, som typisk sker ved tvangsauktion, afhænger af hvilken type aktiv, der er genstand for udlæg.  

Klik hér for at læse om de beslægtede emner ”Konkurs” og ”Tvangsauktioner”.