Har du eller din virksomhed udestående fordringer? Har du flere gange forgæves forsøgt at inddrive dit tilgodehavende? Kan du ikke få skyldner i tale eller er du gentagne gange blevet lovet betaling til en bestemt dato, som konstant bliver udskudt?   

Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående er det ikke udelukket, at en konkurs kan være eneste måde for dig at få bare nogle af de penge, som du har til gode. Konkurs er en metode til, hvordan du som kreditor kan forsøge at inddrive dit tilgodehavende hos skyldner.

Én væsentlig forskel mellem inddrivelse af dit tilgodehavende ved alm. inkasso i Fogedretten og konkurs er, at der under et fogedretsmøde kun kan tages udlæg i skyldners aktiver på udlægstidspunktet, dvs. i aktiver, som skyldner ejer på tidspunktet for fogedmødets afholdelse. Dette er ikke altid hensigtsmæssigt, da skyldner forinden eller op til fogedmødet kan have solgt eller på anden vis overdraget sine aktiver til tredjemand.

Derimod, vil en konkursbehandling have tilbagevirkende kraft, idet der under konkurs er mulighed for ved omstødelse af skyldners dispositioner op til konkursen at få aktiverne tilbage til konkursboet. Til forskel fra den alm. inkassoprocedure, skal skyldners aktiver under konkurs dog fordeles ligeligt mellem samtlige skyldners kreditorer, der har anmeldt krav i konkursboet.

En konkurssag indledes typisk altid med, at en kreditor indgiver begæring om konkurs til Skifteretten i den retskreds, hvor skyldner udøver sin erhvervsvirksomhed, eller hvis skyldner ikke udøver en sådan, i den kreds, hvor debitor har bopæl. I Storkøbenhavn indgives begæringen til Sø og Handelsretten.

Efter modtagelse af kreditors konkursbegæring vil Skifteretten forkynde begæringen for skyldner og indkalder med mindst aftens varsel, og inden for 3 dage efter, at begæringen er modtaget, til et skifteretsmøde, hvor skyldner har mulighed for at forsvare sine interesser, herunder fremsætte indsigelser mod kreditors krav samt bevise, at betingelserne for at erklære skyldner konkurs ikke er opfyldt.

Betingelserne for at erklære skyldner konkurs - som vil blive afprøvet under skifteretsmødet – er at skyldner er insolvent, at den, som begærer konkursen har retlig interesse heri og at den som begærer konkursen selv stiller sikkerhed for, at omkostningerne ved konkursen bliver betalt (kr. 40.000)

Ved afsigelse af konkursdekret mister skyldneren retten til at råde og bestemme over sine aktiver, som for eksempel bil, hus, bankkonti mv. Aktiverne tilkommer fra dette tidspunkt konkursboet, som bestyres af en kurator, som enten udpeges af Skifteretten eller vælges af kreditorerne.   

Klik hér for at læse om ”Inkasso” og ”Tvangsauktioner”.