Advokaterne Arup & Hvidt har som et væsentligt hovedforretningsområde i dag forvaltning, administration, drift og projektudvikling af en større ejendomsportefølje i Københavnsområdet, med erhvervsdrivende fonde som klientgruppe. Kendetegnende er, at fondene alle har drift af fast ejendom som væsentligste forretningsområde, kombineret med alternative investeringer, som hovedregel i børnoterede værdipapirer.

En hovedopgave for ledelsen i en erhvervsdrivende fond er at drifte og udvikle fondens investeringsaktiver bedst muligt under hensyntagen til fondens vedtægter og den af bestyrelsen fastlagte strategi, herunder med fokus på sikring af en løbende stabil værdiudvikling af fondens væsentligste aktiver. Med ændringerne til Lov om Erhvervsdrivende Fonde pr. 1. januar 2015 blev det præciseret, at en fond ikke har en daglig ledelse blot fordi den har ansat en administrator til den daglige varetagelse af ejendomsporteføljen og/eller til at varetage fondens sekretariatsfunktion. I sådanne tilfælde betragtes fondens samlede bestyrelse som havende den daglige ledelse.

Advokaterne Arup & Hvidts forvaltning af erhvervsdrivende fonde udføres på basis af en forvaltningsaftale med en navngiven advokat som fondens forretningsfører/direktør. Forvaltningsaftalen udarbejdes med baggrund i Erhvervsstyrelsens vejledning og forretningsføreren vil referere direkte til fondens bestyrelse og have det fulde ansvar for realisering af bestyrelsens strategier samt fondens daglige ledelse, herunder tilsynet med administrationen af fondens ejendomsportefølje og øvrige investeringsaktiver.

Forvaltningsaftalen vil blive skræddersyet efter fondens behov og indeholde alle aspekter, der er nødvendig for fonden og dennes aktiviteter, herunder investeringsejendommes lang- og kortsigtede ledelse, fastlæggelse af udviklingsstrategi, finansieringsplan, optimering af skattevilkår samt alle discipliner forbundet med fondens daglige drift, såsom implementering af lovgivningsændringer, regnskabshåndtering og bogføring.

Forvaltning af Investeringsejendomme – Property Asset Management

Vores opgave er proaktivt at forvalte, udvikle og optimere ejendommens drift, finansiering og afkast, herunder i form af forslag til projektudvikling, for herved strategisk at øge ejendommens værdier. Vi varetager fondens investeringsejendoms kort- og langsigtede udviklingsstrategi, herunder optimering- af arealudnyttelse, finansiering, tilskudsmuligheder samt skat og moms. Endvidere varetages kontakt til tekniske rådgivere, samt forhandling med myndigheder for lokalplanændring eller opnåelse af dispensationer.

Aftaler indgås på basis af ”Mål og ydelser for Property Asset Management” udarbejdet af Ejendomsforeningen Danmark samt ”Ydelsesbeskrivelser for Bygherrerådgivning 2013” udarbejdet af Bygherreforeningen.

Administration af Investerings- og Udlejningsejendomme

Vi varetager de administrative forhold overfor lejere, leverandører, vicevært og inspektør, herunder dagligdags drifts- og regnskabsmæssige opgaver på ejendommen. Vi sikrer også, at alle krav i henhold til lovgivningen bliver overholdt både over for lejerne i ejendommen og overfor offentlige myndigheder m.fl.

Der bliver administrativt knyttet en inspektør til ejendommen, som i samarbejde med ejendommens vicevært vil forestå den løbende driftsoptimering samt mindre vedligeholdelses- og renoveringsopgaver indenfor et nærmere aftalt omfang. Aftalen indgås i henhold til ”Mål og ydelser i ejendomsadministration” udarbejdet af Ejendomsforeningen Danmark.

Advokat Torben Heding Andersen og Advokat Morten Juul Heding Andersen har mange års erfaringer med forvaltning af Erhvervsdrivende og har også bestyrelses- og direktionsposter i større danske Erhvervsdrivende Fonde. 

Advokaterne Arup & Hvidt tilbyder også rådgivning om øvrige, generelle fondsretlige aspekter, se Fondsret