Enhver kan – bevist eller ubevist – blive mål for politiets efterforskning. Hvis politiet mistænker dig for en forbrydelse, skal politiet fortælle dig det, det hedder, at politiet sigter dig. Når du er sigtet, har du en række rettigheder. Du har bortset fra i bødesager ret til at få beskikket en forsvarer, og du har ret til ikke at udtale dig til politiet.

Det er vigtigt, at du får en forsvarer så tidligt som muligt under sagen, så du får hjælp til at varetage dine interesser bedst muligt. Det gælder uanset, om du er uskyldig, eller er skyldig men interesseret i at få den mildest mulige straf.

Vi anbefaler, at du først udtaler dig til politiet efter at have drøftet sagen med din forsvarer. Din forsvarer har krav på at få alt det materiale, som politiet har, og kan drøfte det med dig inden en eventuel afhøring af dig hos politiet. På den måde kan du sikre dig, at du får svaret på alle de misforståelser politiet eller eventuelle vidner har.

Du har selv ret til selv at vælge din forsvarer, og hvis retten allerede har beskikket en forsvarer for dig, har du ret til at vælge en anden. Hvis du er varetægtsfængslet og derfor ikke selv kan kontakte din ønskede forsvarer, kan du bede politiet eller arrest-personalet om det.

Advokat Carsten Bo Nielsen, som er Arup & Hvidts ansvarlige for straffesager, har tidligere været anklager i Østre Landsret for Statsadvokaten i København og har som dommerfuldmægtig og konstitueret dommer haft straffesager og er nu forsvarsadvokat. Han plejer at sige, at den eneste stol i retten, han ikke selv har siddet på, er den tiltaltes. Straffesager kan rejse spørgsmål om menneskerettigheder, et emne Carsten Bo Nielsen har arbejdet med i Justitsministeriets Lovafdeling. Erfaringerne som anklager og som dommer i straffesager og fra Justitsministeriet kan komme dig til gavn, så dit forsvar bliver optimalt.

Advokat Carsten Bo Nielsen påtager sig straffesager i hele Danmark. Er du varetægtsfængslet besøger Carsten Bo Nielsen dig i arresten, men vær klar over, at det ofte kan tage en uge, at få beskikket en (ny) forsvarer, og din forsvarer har ikke mulighed for at kontakte dig før beskikkelsen er sket. Forsvarerens vigtigste opgave er at give dig det bedst mulige forsvar, men navnlig, hvis du er varetægtsfængslet, er den menneskelige bistand også vigtig.

Som beskikket forsvarer for dig, bliver mit salær fastsat af retten og betalt af staten. Salæret er således det samme, uanset hvilken forsvarer du vælger. Det er derfor ikke dyrere at vælge mig end den, som retten måske allerede har udpeget for dig. Hvis du dømmes skyldig, vil staten bagefter kræve salæret betalt af dig. Hvis du frifindes helt eller i væsentlig grad, betaler staten salæret endeligt.