SALG PÅ TVANGSAUKTION 

Advokaterne Arup & Hvidt har flere års erfaring i tvangsauktioner, hvor vi som naturligt led i klientens inddrivelse af udestående krav hos skyldner (se Inkasso eller Konkurs) forestår tvangsrealisering af skyldners aktiver med henblik på at sikre provenu til hel eller delvis dækning af klientens krav.

Måden og metoden til tvangsrealisering af selve aktivet, som typisk sker ved tvangsauktion, afhænger af hvilken type aktiv, der er tale om. Typisk sondres der mellem tvangsauktion over fast ejendom og tvangsauktion over almindeligt løsøre i form af eksempelvis biler og dyrt indbogenstande.    

Mens tvangsauktion over almindeligt løsøre for det meste blot kræver en udlægsautorisation fra Fogedretten, som sammen med aktivet sendes til et auktionshus, som herefter står for auktionssalget, eksempelvis et bilauktionshus, er reglerne om tvangsauktion over fast ejendom mere stringent og kræver dyb indsigt samt grundig forberedelse.

Tvangsauktion over fast ejendom indledes altid med en auktionsbegæring over ejendommen, hvorefter Fogedretten indkalder parterne til et vejledningsmøde, hvor skyldner bliver vejledt i processen. På selvsamme møde berammes typisk også selve datoen for tvangsauktionens afholdelse.

Som led i forberedelsen skal der udarbejdes salgsopstilling til brug for tvangsauktionen og tvangsauktionen skal bekendtgøres samt annonceres. Under selv tvangsauktionen gives der hammerslag til højestbydende, dog med mulighed for at skyldner eller de rettighedshavere i ejendommen, der ikke opnåede fuld dækning for sit krav, at begære 2. auktion, som helst skal afholdes inden for 6 uger. 

En tvangsauktionsproces over fast ejendom tager typisk 6-9 måneder fra skyldners betalingsmisligholdelse til at tvangsauktionen gennemføres.

KØB PÅ TVANGSAUKTION

Overvejer du at købe din næste ejendom på tvangsauktion til privat eller erhvervsmæssig brug, bistår Advokaterne Arup & Hvidt dig gerne med rådgivning og bistand under hele processen.

Vi rådgiver dig om de økonomiske og juridiske aspekter af tvangsauktionskøbet, herunder likviditetsbehovet, vi møder og giver bud på din vegne under tvangsauktion og hjælper mig den efterfølgende proces, hvor vi står for dialogen med rettighedshaverne og Fogedretten, indhenter de fornødne samtykkeerklæringer, samt sørger for tinglysning af auktionsskødet. 

Advokat Christian Petersson har i mange år beskæftiget sig med gældsinddrivelse samt underviser om tvangsauktionsretlige forhold. 

Klik hér for at læse om ”Konkurs” og ”Inkasso”.