Lovpligtige oplysninger om advokatvirksomheden

 

Oplysning om advokater og organisationsform

Advokaterne hos Arup & Hvidt er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

 

Arup & Hvidt er et kontorfællesskab bestående af Arup & Hvidt Advokatpartnerselskab, CVR nr. 39 68 92 27 samt Hvidt og Partnere Advokatfirma I/S, CVR nr. 35 49 94 15.

 

Ansvarsforsikring og garanti

Alle advokater hos Arup & Hvidt er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Arup & Hvidt, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Bankforhold samt garantiformuens dækningsregler

Arup & Hvidt Advokatpartnerselskab har klientbankkonti hos Danske Bank, mens Hvidt og Partnere Advokatfirma I/S har klientbankkonti hos Nordea.

 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (cirka 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

 

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen kan findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

 

Tvister og tilsyn

Advokaterne hos Arup & Hvidt er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Arup & Hvidt og/eller utilfredshed med en af Arup & Hvidt advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

Arup & Hvidt anvender ikke klausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre andet specifikt aftales med klienten.